Công an tỉnh Lào Cai

Đường 30-4, Nam Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đt: 2449130 - 3840018