error image error image error image

[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án số 3 “Phát triển Văn hóa, Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” trong 06 tháng đầu năm 2024

27/06/2024 209 0
Báo cáo tình hình hoạt động du lịch 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Trong 06 tháng đầu năm 2024, nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến được triển khai; nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức tạo sức hút đối với khách du lịch; các hoạt động liên kết hợp tác tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong 06 tháng cuối năm 2024, Du lịch Lào Cai tiếp tục tập trung vào hoàn thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có và xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, đồng thời nâng cao công tác quản lý về mặt nhà nước trong lĩnh vực du lịch để tiếp tục được du khách đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn nhất trong khu vực.

Infographic

Bích Ngọc

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu