error image error image error image

[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

20/06/2024 228 0
[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Qua hơn 03 năm thực hiện Đề án số 16 - ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai đã có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng thời góp phần để công tác kiểm tra của Đảng đến gần hơn với cơ sở. Điều đó thể hiện chi tiết dưới đây:

Infographic

Bích Ngọc

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu