error image error image error image

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

23/12/2021 650 0
Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 8/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ - HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời nhằm mục đích giúp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân nắm được đầy đủ những nội dung cơ bản của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã xây dựng video và tập gấp tuyên truyền nội dung chính sách

 

Video được xây dựng sinh động, dễ hiểu sẽ góp phần tuyên truyền để những nội dung của chính sách được phổ biến đầy đủ đến với người dân và doanh nghiệp, chính quyền địa phương, góp phần đưa chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh thực sự đi vào cuộc sống.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn