error image error image error image

Bảo Thắng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao truyền thông ý nghĩa trong năm 2022

03/02/2022 26/03/2022

Thị trấn Bảo Thắng

783 1

Huyện Bảo Thắng đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 07/01/2022 về việc tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao - Truyền thông trong năm 2022 với nhiều nội dung ý nghĩa và thiết thực như sau:

1. Về công tác tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đối với công tác tuyên truyền, huyện Bảo Thắng tập trung việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc triển khai thực hiện 8 đề án, 6 Nghị quyết chuyên đề, 2 kế hoạch trọng tâm, 24 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong  2 trào là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh việc triển  khai  có  hiệu  quả Chương trình hành động  số  27 - CT/HU ngày 01/11/2021 của huyện ủy Bảo Thắng về thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

1.2. Tuyên truyền cổ động trực quan:

Song song với công tác tuyên truyền thông tin, huyện nỗ lực tuyên truyền trực quan đối với các sự kiện lớn trong năm của đất nước, của huyện, nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVIII cũng như cụ thể hoá các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình dễ hiểu đến nhân dân

2. Về các hoạt động Văn hóa - Thông tin - Thể thao

Đối với các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, huyện Bảo Thắng tổ chức các hoạt động theo các quý. Cụ thể như:

Trong quý I, huyện đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025,tuyên truyền nội dung Bảo Thắng đón chuẩn huyện nông thôn mới, quyết tâm xây dựng đô thị loại IV và các ngày kỷ niệm lớn trong quý I như 92 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2022); 67 năm, ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 (1955 - 2022); 72 năm chiến thắng đồn Phố Lu 13/2 (1950 - 2022); 75 năm, ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai 05/3 (1947 - 2022); 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910 - 2022); 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2022);…. Đồng thời tổ chức các hoạt động ý nghĩa đầu xuân như Tổ chức Tết trồng cây (ngày 07/02/2022); Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2021 (dự kiến tháng  3/2022 với nhiều môn thể thao như việt dã, điền kinh, bóng đá,… Ngoài ra huyện Bảo Thắng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi khác, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây: https://drive.google.com/file/d/1i-FdCRdazBYdJvH4nIa_5ih6W-PlHEch/view?usp=sharing hoặc theo dõi laocaitourism.vn để liên tục có những thông tin chính xác mới nhất.

Vũ Khánh

Bản đồ

Lịch trình mẫu

Tour Hấp Dẫn