error image error image error image

[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

20/06/2024 273 0
[INFOGRAPHIC] BÁO CÁO Kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Sample Plan